Kaart n°30, de Lelie en de cluster van de “voorzienigheid”.

Dit artikel is een stuk uit mijn Methode van afstand cursus. In deze cursus wordt beschreven hoe je met de originele Petit Lenormand methode moet werken. De originele instructies, zijn hoe dan ook ontegensprekelijk de basis van hoe je de ware taal van dit kaartspel kan verstaan.

Wat is een cluster?

De term “cluster” betekent letterlijk vertaald een tros of een groep. Om het heel simpel uit te drukken is het in deze context” een groep van kaarten die samen horen”. Ze horen samen omdat de individuele kaarten gaan over hetzelfde thema, bijvoorbeeld de liefde of gezondheid. Een cluster bestaat natuurlijk altijd uit meerdere kaarten. De kaarten die een cluster vormen hebben ook allemaal nog een individuele specifieke afstandsbetekenis (ten opzicht van de persoonskaart). Sommige van deze kaarten die een cluster vormen kunnen daarnaast ook nog eens een levensgebiedkaart zijn. Terwijl sommige ook onderdeel zijn van meerdere clusters.

Je zal door het lezen van de gehele cluster (inclusief levensgebiedkaart) een zeer genuanceerd oordeel kunnen vellen over wat er speelt op dat specifiek levensgebied van de vrager. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het levensgebied “relatie/huwelijk”. Als we de kaarten leggen voor iemand die een relatie heeft, kijken we om meer te weten over die relatie naar kaart n°25, de Ring (levensgebiedkaart “relatie/huwelijk”). De positie links of rechts van de persoonskaart samen met de afstand tot deze kaart (n°28 of n°29) geeft al heel veel informatie. Vervolgens zouden we de kaarten lezen die rond de Ring liggen om nog meer informatie te krijgen. Om een volledig genuanceerd totaalbeeld te krijgen van hoe deze relatie in elkaar zit, kijken we naar de hele cluster, bijgevolg kijken we ook waar het Anker en het Hart ligt.

Onthouden! We onderstrepen nogmaals de simpele stelregel: “Fortuinlijke kaarten liggen in het beste geval zeer dichtbij en op zijn minst dichtbij. Misfortuinlijke kaarten liggen in het beste geval ver verwijderd en op zijn minst op afstand”.

 Wat is een constellatie?

Voor de mensen die bekend zijn met astrologie, klinkt het woord “constellatie” vast bekend in de oren. Hiermee wordt de configuratie, de onderlinge stand van de hemellichamen mee bedoelt. Deze stand heeft een bepaalde invloed op iets of iemand. In deze cursus wijzen wij er de algemene stand van zaken mee aan, de hoedanigheid dat de kaarten vallen, het totaalbeeld en de specifieke betekenis hiervan. Ook hier heeft de ligging van een bepaalde cluster van kaarten een bepaalde invloed op iets of iemand, namelijk op degene waar de kaarten voor gelegd zijn, de raadzoekende (n°28 of n°29). De ligging van een cluster op zich is al een constellatie met een specifieke betekenis. De ligging van alle of meerdere clusters is natuurlijk ook een constellatie.

30

Kaart n°30, de Lelie en de cluster van de voorzienigheid.

13

9

In de authentieke Petit Lenormand instructies (19e eeuw) wordt er gesproken over “de voorzienigheid”. Deze term wordt gebruikt om datgene aan te duiden wat een “hogere macht” voor jou in petto heeft. Wat er voor jou voorzien is, wat jouw lot is… N°9, de Ruiker/het Boeket, n°13 het Kind en n°30 de Lelie zijn de kaarten die bij deze cluster horen. Van alle clusters is “de voorzienigheid” de meest eigenaardige omdat er meer bij komt te kijken dan de rest om er alle info uit te halen.

Een gunstige constellatie van de twee bloemen uit het spel

De Ruiker en de Lelie liggen in het beste geval boven de persoonskaart en er zo dicht mogelijk als mogelijk bij. In deze positie kan de vrager, de gelukzalige geur van deze bloemen het beste ruiken en zijn ze ook op hun volledig maximum potentieel actief met hun positieve werking.

20140917_202748-1

De Lelie en zijn speciale betekenis als hij onder de persoonskaart valt.

29

30

De Lelie onder de persoonskaart van de vrager geeft in eerste instantie aan dat deze persoon iets doet dat indruist tegen het goede moraal. Wat dit ook mag betekenen zullen we moeten ontrafelen uit de rest van de informatie die de kaarten geven.

 Oneerlijkheid, oneerbaarheid, wandgedrag en ontrouw zijn zowat de parapluwoorden die handelen vanuit een slechte moraal vooral bevatten. Ook handelen uit wraak, egoïsme of verwaandheid zijn steeds goede denkpistes die je waarschijnlijk zal bevestigd kunnen zien in de rest van de legging.

 Hoe dan ook is dit in de oude leer een grote waarschuwing voor een misstap die de vrager zal begaan. Deze misstap zal de fout van de raadzoeker zelf zijn, als gevolg van het handelen met een slechte attitude of gedrag dat niet deugd. Een misstap die bovendien zal bestraft worden door de voorzienigheid. Een vergelijkbaar concept is bijvoorbeeld slecht karma met als gevolg dat je gestraft zal worden voor jouw slechte daden.

Tip! Persoonlijk adviseer ik jou om niet met termen als voorzienigheid of Karma te werken in jouw readings. Tenzij je zeker weet dat degene die voor jou zit hier voor open staat of er zelf achter zou vragen.

Waarom niet?

Enerzijds omdat kaartleggen in de kern geen confessionele handeling is. Anderzijds omdat veel mensen waarvoor je de kaarten zal leggen niets hebben met deze termen, er niet in geloven of een eigen geloof hebben. Het staat jou als kaartlegger of kaartlegster natuurlijk helemaal vrij om er zelf wel in te geloven maar onthoud dat dit in feite een kwestie is van jouw persoonlijke levensbeschouwing die eigenlijk los staat van het kaartleggen. Het kan zonder dat je het door hebt als negatief ervaren worden door de vrager. Let er tenminste mee op als je wel geneigd bent van het te doen… Het is natuurlijk wel weer belangrijk dat je het concept snapt zoals het bedoelt is. In deze cursus leer ik jou met meer neutrale termen te werken zodat we deze op zich fantastische regels kunnen toepassen maar dan op een manier die voor iedereen verteerbaar is.

In het slechtste scenario, zou de Lelie recht onder de persoonskaart liggen.

20140917_203103-1

De Lelie, die staat voor deugdelijkheid wordt hier letterlijk door de persoonskaart met de voeten getreden. Hoe verder deze verwijderd ligt, maar nog steeds onder de Persoonskaart, hoe minder erg dat men de goede moraal of de juiste instelling met de voeten treed. In het beste scenario (liggende onder de persoonskaart),zou de combinatie hieronder zijn, de Lelie ligt onder de persoonskaart, maar zodanig verwijderd dat het op die positie enkel nog een kleine ondeugendheid of te verbeteren instelling kan uitbeelden.

20140917_203851-1

Een stelregel om te onthouden

 Ligt de lelie “ergens” onder de persoonskaart, dan doet die persoon hoe dan ook, iets wat niet door de beugel kan. De kaart die dan op zijn beurt net boven de lelie ligt, laat zien op welk vlak of in welk levensgebied hij of zij met een foute instelling handelt of handelen zal. De impact als de Lelie recht onder de persoonskaart ligt, is natuurlijk het hevigste en trekt het karakter of moraal van de vrager rechtstreeks in twijfel.

Ligt de Lelie wel “ergens” onder de persoonskaart , maar verder verwijderd zal de kaart boven de Lelie een hint geven waar deze fout gedrag vertoont.

Voorbeeld A

20140917_203337-1

Voorbeeld B

20140917_203749-1

In de twee voorbeelden hierboven ligt telkens de Lelie “ergens” onder de persoonskaart. Op zich kan dit duiden op het feit dat de persoonskaart handelt met een slechte instelling of moraal. Aangezien de Lelie niet recht onder de persoonskaart ligt, zwakt dit natuurlijk wel een heel deel af van deze speciale betekenis. Moest de kaart recht onder de vrager liggen betekent dit conceptueel “slechte moraal” op zijn maximum. Vanaf dat de kaart verder weg gaat van deze uiterste positie (recht onder de persoonskaart) zwakt dit uiterste natuurlijk af.

Op basis van deze regel zou je kunnen stellen dat er in het eerste voorbeeld (A) een slechtere moraal of minder goede instelling is (n°30, “ergens” onder en dichtbij) van de vrager dan in het tweede voorbeeld (B) (n°30 “ergens” onder en veraf).

In beide gevallen ligt de Lelie onder de Tuin, dus de Vrager moet opletten voor een misstap (Lelie onder de pk)in haar entourage, die veroorzaakt wordt door haar eigen fout. De omliggende kaarten van de Tuin of andere clusters of constellaties geven op hun beurt weer meer info. Niemand is perfect en iedereen doet wel eens iets wat eigenlijk niet zou horen, dit maakt van jou nog geen onmens maar misschien juist “een mens”. Er zijn echter ook mensen die helaas helemaal niet deugen en daar weinig mee inzitten.

Hoe dan ook zal in beide gevallen de Lelie onder de persoonskaart steeds aanwijzen waar er een misstap staat te gebeuren door fout gedrag of een slechte instelling. Een gewaarschuwd mens is er nog altijd twee waard…

Je omzeilt best de termen voorzienigheid of karma door de vrager te waarschuwen voor een eventuele misstap die naderhand nefast kan zijn voor zijn of haar goed gevoel of zelfs zelfbeeld. De context blijft net hetzelfde.

Wraak kan bijvoorbeeld zoet zijn, maar in het grote plaatje kan het er wel voor zorgen dat je zwaar in de problemen komt. Bij het combineren, het lezen rond de persoonskaart en levensgebiedkaarten kan n°30, de Lelie(los van zijn individuele afstandsregel), gewoon de betekenis aannemen van één van de kernwoorden die je reeds leerde in de Grand Tableau cursus.

 Het kind dichtbij kan de lelie onder pk voor een groot deel opheffen qua uitwerking!

Als de Lelie bijvoorbeeld recht onder de persoonskaart wordt gedeeld is dit in eerste instantie zoals we in vorige voorbeelden geleerd hebben negatief. Moest hierbij het Kind ook zeer dicht bij de persoonskaart liggen zou dit wat betreft de individuele afstandsregel van n°13 positief zijn.

2913

30

De twee contrasterende betekenissen van deze kaarten in deze posities (Kind=positief, Lelie onder de pk= negatief)zullen zich dan vermengen. Ze zullen hoe dan ook actief zijn rond de persoonskaart. Conceptueel kan dit onder andere betekenen dat de vrager vol goedheid, vlijt en minzaamheid zit en dat dit ook wordt opgemerkt door de omgeving (n°13, zeer dicht) maar dat men handelt met een slechte moraal of foute instelling (n°30 recht onder de pk). Dit beslaat meestal situaties of typische karakters die handelen tegen beter weten in. Mensen die goed willen doen door bepaalde handelingen maar in feite een situatie alleen maar erger maken. Men maakt in dit geval mogelijks misstappen door bijvoorbeeld onwetendheid, naïviteit, onervarenheid of onvolwassenheid (n°13 het Kind).

De rest van de kaarten, clusters of constellaties zullen meer uitleg geven. Het voorbeeld hierboven zal dus zelden een combinatie zijn die een berekende koele ijskoningin wil uitbeelden, dit bevestigd n°13, het Kind zeer dichtbij. Het kind hoort bij de cluster van “de voorzienigheid” omdat deze kaart staat voor iemands onschuldige intenties en goedheid. Deze kwaliteiten zorgen er immers voor dat de vrager in goed gezelschap verkeren mag als deze kaart op zijn minst dicht bij de persoonskaart ligt.

De Lelie boven de persoonskaart.

30

29

Als de Lelie daarentegen net boven de persoonskaart komt te liggen is dit in de oude leer een teken dat iemand deugd, hij of zij is in staat om te handelen volgens een goed moraal. De persoonskaart wordt dan beschreven als iemand die eerlijk, degelijk en oprecht is, waardoor deze juist beloond zal worden door de “voorzienigheid”. In deze positie is de weldadige werking van deze kaart maximaal actief. De persoonskaart zal beloond worden met geluk door zijn of haar goed karakter of inzet.

20140917_204116

In het voorbeeld hierboven, zie je dat de Lelie “ergens” boven de persoonskaart ligt. Dit wil NIET zeggen dat de persoon niet helemaal eerlijk of oprecht is maar zegt eerder iets over de belonende werking van de Lelie. De Lelie ligt “ergens” boven de persoonskaart en wil daardoor in de legging die gedaan wordt niet waarschuwen voor een misstap maar zeggen dat de vrager beloond wordt (voor zijn goede moraal of karakter).

De kaart die net onder de Lelie ligt, wordt dan als het ware gezegend. Er zal dan iets goed gebeuren met de kaart eronder. Nu is de situatie omgekeerd en ligt de Tuin ONDER de Lelie (terwijl de Lelie “ergens” maar boven de vrager ligt). Dit brengt geluk, laat ons hopen dat dit geluk opgewassen is tegen eventueel slechte omgevingskaarten van de Tuin. Contextueel kan dit ook steeds willen zeggen dat de Lelie in deze positie tenminste een situatie wat kan verzachten, of minder erg kan maken. De werking van de Lelie is natuurlijk wel sterker “ergens” boven en in de comfortzone (dicht of zeer dicht) dan daarbuiten. Ergens boven de persoonskaart is hoe dan ook lonend maar wel progressief afnemend naar mate deze kaart verder verwijderd geraakt van de persoonskaart.

Wat betekent de Lelie op andere plaatsen?

De positionele clusterregels maken duidelijk dat de weldaad van de Lelie kaart pas ervaren kan worden vanaf het moment dat deze kaart tenminste NIET “ergens” onder de persoonskaart ligt. Op zijn best ligt deze kaart in de comfortzone en zo dicht mogelijk boven de persoonskaart. De Lelie betekent in de oude instructies “een blijde levensbaan”. Deze “blijde levensbaan” verkrijg je doordat er een uitwisseling is van deugdelijkheid met de omgeving (relatie, gezin, vrienden, familie).

Ligt deze kaart in de comfortzone en boven de persoonskaart of op dezelfde horizontale lijn is dit steeds een gunstig teken voor de levenskwaliteit van de vrager. Dan brengt deze kaart deugdelijkheid maar ook degelijkheid. Ligt de kaart echter buiten de comfortzone (boven of op dezelfde horizontale lijn) wil dit conceptueel zeggen dat de vrager in principe te maken heeft met oneerlijke zaken of onoprechtheid. De weldadige werking van de Lelie ligt dan buiten het bereik van de persoonskaart. De Lelie kan dan in het beste geval (“ergens” boven de pk, maar ver) nog wel de kaart eronder belonen. De kaart, situatie of levensgebied dat dan beloond wordt kan dan natuurlijk net de indicator zijn van waar het in het leven van de vrager er oneerlijk (Lelie buiten controle) aan toe gaat. De Lelie staat ook voor het levensgebied “familie”. Als we n°30 los van zijn afstand- en positieregel activeren als levensgebiedkaart om te kijken wat er op dat vlak speelt lezen we de kaarten rond n°30 zoals we geleerd hebben in de basiscursus. Ligt dit levensgebied dicht of zeer dicht bij de persoonskaart met problematische kaarten dan dringt het zich op. Hopelijk ligt dit levensgebied boven de persoonskaart zodat de Lelie eventueel de vrager zal belonen met geluk om problemen op te lossen. Ligt dit levensgebied op afstand of veraf met problematische kaarten kan het in het slechtste geval helemaal buiten de controle vallen van de vrager.

N°9, de Ruiker dicht of zeer dicht bij de persoonskaart.

9

 De Ruiker of het Boeket is altijd een goede kaart waar die ook gedeeld wordt. Dicht of zeer dicht, laat n° 9 een situatie, levensgebied of de hele persoonskaart altijd floreren! In welke mate zal natuurlijk weer afhangen van de afstand tot de persoonskaart. Hoe dichter n°9 komt te liggen, des te meer zal deze kaart de vrager kunnen verblijden of opfleuren met zijn heerlijke geur. Geluk en plezier zullen de persoonskaart ten deel vallen. Er wordt hem of haar iets in de schoot geworpen. Deze kaart staat ook voor appreciatie en dankbaarheid die je krijgt. Een geschenk of uitnodiging waaraan men veel plezier zal beleven. Als de Lelie boven de persoonskaart (en in de comfortzone) zou liggen met daarbij de Ruiker ook dicht of zeer dicht, kan je dit zien als het loon voor jouw “deugdelijk”. Ligt deze kaart dicht of zeer dicht bij de persoonskaart is dit steeds zeer positief voor de vrager.

N°9, de Ruiker op afstand of ver van de persoonskaart af.

  De Ruiker is een grote gelukskaart en representeert de extra’s in het leven, de situaties die de vrager in de schoot vallen. Wat de schoppendame ook brengt, je zal er steeds van opfleuren of opleven. Omdat n°9 staat voor de extra’s heeft deze kaart in principe geen negatieve impact in de op afstand of veraf posities. Alleen is het wel zo, dat de weldadige geur van het Boeket niet zo goed kan waargenomen worden door de vrager. Desalniettemin laat de Ruiker omgevingskaarten of levensgebieden toch nog “wat” floreren, maar niet zo sterk als in de comfortzone. Moest de vrager in bepaalde situaties hopen dat hem of haar iets in de schoot geworpen wordt of wachten op gelukzaligheid, zal de Ruiker in deze posities helaas geen soulaas brengen…

Men zal zich tevreden moeten stellen met wat deze kaart doet opvrolijken op afstand. Bij het combineren, het lezen rond de persoonskaart en levensgebiedkaarten kan n°9, de Ruiker (los van zijn individuele afstandsregel), gewoon de betekenis aannemen van één van de kernwoorden die je reeds leerde in de Grand Tableau cursus.

Deze zeer uitgebreide authentieke Petit Lenormandcursus is te verkrijgen op: http://www.cartomancy.net.